Tuesday, June 9, 2009

Kuliah 10: DATA ANALISIS

Analisis data
 • Merupakan proses yang mengguna data yang dikumpul untuk memberi maklumat yang berguna bagi menyokong keputusan dan cadangan kesimpulan.
 • Sebelum memulakan proses analisis, pengkaji harus memasti terdapat sekurang-kurangnya tiga jenis data untuk dianalisis.
 • Proses analisis boleh dibantu apabila data kualitatif dan kuantitatif dipersembahkan secara grafik.
 • Semasa menjalankan proses analisis, pengkaji harus cari pola dan kategori, persamaan, terangkan trend dan pertanyaan, katalogkan pemerhatian, bilang dan bandingkan serta membuat anggaran.

Langkah Analisis Data kualitatif

(a) Langkah pertama

 1. Maklumat dilihat secara lalu
 2. Nota diambil dan dicatat berdasarkan tema yang muncul, isu atau faktor yang didengar.
 3. Item yang berulang atau penting difokuskan dan dicari.

(b)Langkah dua

 1. Tiga atau empat tema/ kategori yang muncul dipilih dan matriks dibina.
 2. Carta bukti yang berkaitan dengan tema utama dibuat.
 3. Tema kategori ditempatkan di atas manakala senarai pelajar ditepinya.
 4. Warna kod yang berlainan boleh digunakan untuk setiap kategori yang berlainan.

(c) Langkah tiga

 1. Tinjauan digunakan untuk membuat perbincangan dengan pendidik yang lain.
 2. Tinjauan dibaca dan kata kunci yang berkaitan dengan tema yang telah dikenalpasti dihighlightkan.
 3. Seterusnya, dapatan kajian direkodkan dalam kotak yang bersesuaian dengan carta matriks yang telah dibina.

(d)Langkah empat

 1. Soalan seperti apa yang saya dapat ditanya kepada diri sendiri.
 2. Pemerhatian pola seperti pola konsep dan pola sikap yang muncul semasa lihat matriks direkodkan.
 3. Pemerhatian ditulis/direkod di bawah carta matriks.
 4. Pemerhatian disokong dengan jurnal yang dibaca

(e) Langkah lima

 1. Kesimpulan direkod samada bawah matriks atau atas kertas yang berlainan.

(f)Langkah enam

1. Fikir terhadap apa langkah yang seterusnya boleh buat, samada:

 • Tinjauan(soal selidik lain)/ Temubual/ Penilaian
 • Semak semula persoalan kajian
 • Bina modul/aktiviti

2. Jangan lupa rekod apa yang dibuat dalam matriks

3. Sentiasa tanya kepada diri sendiri tentang apakah maklumat yang masih diperlukan seperti:

 • Atas pelajar
 • Atas kaedah
 • Maklumat latar belakang untuk tajuk yang berkenaan

Kegunaan Data dalam:

PLAN-DO-STUDY-ACT CYCLE

1. Plan

 • Nilai dan ringkaskan semua data yang sedia ada
 • Analisis dan kenalpasti tema utama
 • Kenalpasti sumber data yang akan memberikan ukuran progress penambahbaikan

2. Do

 • Kumpul data
 • Buat kajian rintis untuk memastikan strategi pengukuran dipenuhi

3. Study

 • Analisis data yang telah dikumpul dan buat kesimpulan

4. Act

 • Kenalpasti soalan tambahan
 • Rancang untuk penambahbaikan berterusan
 • Mengumpulkan data dan analisis data merupakan proses yang berterusan dalam penyelidikan tindakan
 • Jangan risau jika gagal mendapat keputusan yang dikehendaki
 • Dapatan kajian adalah bertujuan untuk memberi panduan dan memperbaiki pengajaran untuk seterusnya.

Panduan Analisis Data:

 • Reka bentuk pendekatan sistematik dan simpan semua data
 • Cuba memahami maklumat yang ingin disampaikan oleh data
 • Cari tema dan pola
 • Susun data berdasarkan apa yang kamu pelajari daripada data
 • Masukkan semua data termasuk data yang tidak menyokong apa yang kita cari
 • Baca data secara berulangan
 • Bina imej visual untuk ringkaskan maklumat. Contoh: Jadual dan Carta
 • Tulis nota ringkas untuk diri sendiri
 • Kongsi dapatan di mana perbincangan akan menimbul soalan baru
 • "Let the data speak to you"

Proses Analisis Data

 1. Analisis semua data dan buat nota ringkas sepanjang masa
 2. Cari tema dan pola
 3. Ringkaskan tema kepada 3-5 idea
 4. Lihar kembali data dan semak tema-tema yang telah buat
 5. Bina subtema jika perlu
 6. Simpan nota secara berterusan, malah dapatan kadangkala dapatan boleh mengejutkan kita
 7. Semak maklumat untuk cari idea yang kerap atau dominan muncul
 8. Kenalpasti poin yang utama
 9. Cari maklumat untuk menyokong dapatan kajian

Monday, June 8, 2009

Kuliah 9: Proposal Kajian Tindakan

PENYEDIAAN KAJIAN TINDAKAN PROPOSAL

Kandungan Proposal mesti fokus kepada informasi-informasi tersebut:

Bab 1. Latar Belakang Kajian

(a) Rasional kajian

 • Kenapa kajian tersebut dibuat?
(b) Tujuan

 • Untuk apa tindakan itu buat?
(c) Objektif
(d) Persoalan kajian

Fokus kepada soalan-soalan seperti:

 • Adakah kaedah atau tindakan yang diambil tersebut dapat meningkat minat pelajar dalam subjek Geografi?
 • Adakah tindakan yang dilaksanakan meningkat pencapai pelajar?

Bab 2: Literature

Bab 3: Prosedur Kajian (terperinci)

 • Rancangan harian mengajar
 • Contoh ABM yang digunakan
 • Langkah-langkah Kajian yang dijalankan

Bab 4: Pengumpulan Data

 • Intruments yang digunakan
 • Cara yang digunakan untuk menganalisis Data

Bab 5: Dapatan Kajian

Bab 6: Kesimpulan

Monday, June 1, 2009

Kuliah 8 - HJH Halimah Harun (proposal presentations)

Activities on today lecture:

 • Proposal Presentation from certain group that had been choosen to present their action research
 • Discuss on the weakness and strength for those action research proposal
 • Discuss about the way to improve their proposal
 • Discuss bout how to carry out an action research

From today lecture, I had learnt how to choose a suitable title for an action research and choose action that suitable to carry out in class to improve teaching and learning process in school. From our discussion today, I found that choosing a title an action research is very important. The title of action research in the proposal must be something that are measurable and can be observed.

For example, the title: Meningkat penghayatan pelajar dalam subjek sejarah dengan menggunakan Komik. This title is not suitable because "penghayatan" is something abstract that we can't measure and observed. Therefore, it is difficult for the researcher to collect data for futher investigation.

Kuliah 7: Pn. sakinah (29/5/09) - DATA COLLECTION

Pengumpulan Data

 • Pelbagai teknik boleh digunakan dalam pengumpulan data.
 • Teknik yang digunakan untuk mengumpul data tidak menjanjikan kualiti dapatan kajian
 • Penyelidikan kajian hanya akan menjadi jika dilakukan dengan sempurna
 • Untuk memastikan kualiti dapatan kajian tinggi, usaha memastikan kualiti tinggi perlu dipelajari dengan lebih gigih

3 Sebab perlu mencapai kualiti tinggi:

 1. Tanggungjawab kepada pelajar
 2. Keperluan kepada kecekapan diri dan orang lain
 3. Keperluan untuk membuat tindakan dan berubah kepada perkara manfaat (menambah pengetahuan) melalui kajian tindakan
Kriteria Kualiti:

 1. Kesahan (Validity)
 2. Kebolehpercayaan (Reliability)

kedua-dua konsep ini amat kritikal kepada kualiti penyelidikan tindakan.

1.Kesahan (Validity)

 • Merujuk kepada kebenaran data
 • Mengetahui samada data sebenarnya mencerminkan fenomena khusus yang dikaji

2.Kebolehpercayaan (Reliability)

 • Berkaitan dengan ketepatan data
 • Dalam pendidikan, apabila data diambil dari sampel yang kecil, masalah kebolehpercaya sering berlaku.
 • Cara untuk menambahbaikan data pernyelidikan tindakan, soalan-soalan yang perlu kita sentiasa tanya ialah
 1. Adakah maklumat ini merupakan perwakilan tepat realiti?
 2. Bolehkah saya fikir sebarang sebab untuk Syak kepada ketepatan data?

5 Tahap Penyelidikan Tindakan

Tahap 1-Mengenalpasti masalah

Tahap 2-Perancangan tindakan

Tahap 3-Pengumpulan data

Tahap 4- Analisis data

Tahap 5-Perancangan untuk tindakan seterusnya

Alat Pengumpulan Data

 1. Pemerhatian (Observation)- Vedio type
 2. Nota guru dan komen
 3. Kerja pelajar
 4. Refleksi pelajar
 5. Jurnal pelajar
 6. Ujian(Test)
 7. Tinjauan Soal Selidik
 8. Temuduga (Interview)- Audio tape

Monday, May 25, 2009

Kuliah 6: Proposal kajian tindakan

Activities for today lecture:


Activity 1:


- write personal information on a piece of paper
- draw a tree with singnature and birthdate together on the drawing

The objectives today activies is to let our new lecturer to know about us.
The way how a person draw the tree can represent the people behavior and personality. Hence, from the drawing, we can actually guess the person although we dont well know about her/him.

Activity 2:

 • Discuss with a partner bout some topic of action research that you had heard in Seminar Pendidikan Serantau last week.
 • Explain in front why that topic can be considered as an example of action research based on Why, What, How and the procedure that had been used in that research.

This activity enable us to gain better understanding on action reseach. Especially on the way to differentiate action research from other research and identify which research can be considered as action research.

Based on my understanding, an action research basically involved four important stages(plan, act, observe and reflect) in the research cycle. Besides, an action research must help to improve somethings in teaching or learning process.
An example of action research which had been discussed between my partner(Tiun Siew Mond) and I is as followed:

Topic: An application of CALLA style in improving listening comprehension ability at English Study Program FKIP, UNRI Pekanbaru.

Why carry out research?

-To improve listening comprehension ability at English Study Program FKIP at University

What had been done?

- Applying CALLA style (listening to longer talks or conversations) in English Study Program

How?

- CALLA style can support students awareness of the content as well as learning strategies

Procedures in the research:

 1. Research was conducted in two cycles and each of the cycle was done in 4 meetings.
 2. Students' listening comprehension ability were taken as research data.
 3. Before applied CALLA STYLE, a pre-test was conducted while post-test was administered after the treatment.
 4. Data were then analyzed by comparing both the pre-test and post-test result by t-table was used to calculate the significant level of the differences.
 5. Reflection on the findings to carry out further investigation

Activity 3:

-Prepare an action research proposal (5 members in a group)

Due date: 28/5/2009